Monday, February 25, 2013

การนับรอบบนแกน Toroid

ในการประกอบวิทยุของเราทั้งภาครับและภาคส่งบางส่วนมีความจำเป็นต้องใช้แกน Toroid ดังนั้นเราควรเข้าใจการนับรอบการพันขดลวดให้ถูกต้อง โดยดูจากรูปตัวอย่าง

(ภาพประกอบจาก ARRL)

รูป A แค่นำลวดสอดผ่านแกนก็จะนับเป็น 1 รอบ ถ้าพัน 1 รอบแบบรูป B จะนับเป็น 2 รอบ

 (ภาพประกอบจาก ARRL)

ดังนั้นในรูปขวามือ (Face View) จึงมีจำนวนรอบเท่ากับ 11 รอบ