6. AF Amp-AGC

วงจรชุดนี้ประกอบด้วย 3 วงจรย่อย ๆ คือ AF-Preamp โดย MC1458 (ขา 5,6,7) วงจร AF Power Amp โดย LM386 และวงจร AGC โดย MC1458 (ขา 1,2,3)

MC1458 ขา 8 จะรับไฟ + 12 โวลต์ ขา 4 ต่อลงกราวด์

ถ้าต้องการทำสวิตซ์ เปิด-ปิดระบบ AGC สามารถทำได้โดยใส่สวิตซ์ตัดต่อตรงจุดที่เขียนว่า "ไปยังขา 5 ของ MC1350"