ตัวอย่าง


เป็นการทดลองรับสัญญาณครั้งแรก ในขณะที่ยังไม่ได้ต่อวงจรบางส่วนเช่น IF Amp, RF Preamp เป็นต้น
 

วีดีโอนี้เป็นการเพิ่ม IC MC1350 IF Amp เข้าไป สามารถปรับ IF Gain 
 

เพิ่มเติมวงจรRF Preamp (JFET J310)
 

เพิ่มเติมวงจร AGC (Automatic gain control ) และ ATT. (ลดทอนสัญญาณภาครับ) ลง 10 dB ในกรณีที่สัญญาณเข้ามาแรงเกินไป